2018: de herontdekking van het Vrouwelijke

2018 = 2+1+8 = 11=2

Numerologisch zijn we sinds de jaarwisseling aangekomen in een 2 jaar. En niet enkel in een 2 jaar, maar in een 11/2 jaar. De twee is het eerste en meest uitgesproken vrouwelijke getal; dit jaar heeft dus een heel sterke vrouwelijke trilling. Het meestergetal 11 begeleidt deze vrouwelijke trilling en gaat over kosmische krachten, hogere inzichten en intuïtie. 11 gaat ook over leiderschap en kosmisch bewustzijn. En voor dit jaar vermoed ik ook over vrouwelijk leiderschap en de heropstanding van ‘het vrouwelijke’.

Een onderwerp dat veel vragen oproept: Wat betekent het om vrouw te zijn? Wat behelst vrouwelijkheid in de huidige tijd? En wat is mijn vrouwelijkheid, wat is mijn toegevoegde waarde?

Disbalans tussen het mannelijke en vrouwelijke

Dit artikel (wat bestaat uit twee opeenvolgende delen) gaat niet over het opeisen van vrouwenrechten of over het aanwijzen van de man als schuldige. Het gaat over de mannelijke versus de vrouwelijke energie. Over de disbalans die hierin op dit moment op onze planeet is. De disbalans in iedere man en vrouw afzonderlijk. Over ons allemaal.
In het tweede artikel zal ik ingaan op de gevolgen die dit voor het vrouwelijke heeft. En wat er nodig is om die disbalans te doen balanceren.

Onze door Yang gedomineerde wereld

Maar dit eerste deel gaat dus over de huidige disbalans van onze samenleving en hoe dit ontstaan is.
De wereld waarin we leven is namelijk grotendeels bedacht, ingericht en opgebouwd door mannen. Al duizenden jaren hebben mannen aan het roer gestaan in de vorming van onze maatschappij. De huidige politiek, onze economie, de sociaal maatschappelijke structuren, alles was een mannelijk ontwerp. Het is een wereld die vanuit mannelijke energie en principes functioneert. Gebaseerd op mannelijke denkmodellen en kwaliteiten en zo is het al duizenden jaren.

Vrouwelijke versus mannelijke energie

De mannelijke energie is de energie van het naar buiten gerichte. Het gaat over actie en doelgerichtheid en creatie-vermogen. Het mannelijke omvat het onderscheidend vermogen, de verschillen zien en categoriseren. Op deze manier zoekt het mannelijke naar waarheid.

De vrouwelijke energie is de energie van ontvankelijkheid. Van de aandacht, de energie die wil voeden en verzorgen. Het is de energie van koesteren, verwachten en vertrouwen. Het voelt potenties en weet wat iets nodig heeft om te rijpen en te ontwikkelen. Het vrouwelijke staat voor verbinding, synthese en voor vervulling in het relationele. Op deze manier zoekt het vrouwelijke naar waarheid.

Fakkeldragers van Yin & Yang: vrouw & man


Yin en Yang omvatten beiden zeer waardevolle elementen die elkaar in balans houden. Voor ons als mens maar ook als planeet in zijn geheel. Wanneer zij in balans is, weerspiegelt zij dit door middel van gezondheid. Alles wat leeft in ons universum draagt zowel de Yin als de Yang energie in zich. De man heeft net zo goed Yin-energie als de vrouw, en de vrouw heeft net zo goed mannelijke energie. Maar net zoals mannen fakkeldrager zijn van de Yang energie, zijn vrouwen fakkeldrager van de Yin.

Schaduwkanten van Yang

Zoals alles in ons relatieve aardse bestaan, heeft iedere waarde zijn tegenpool. Zijn lichte en zijn schaduwkant. Het mannelijk naar buiten gerichte kan doorslaan in het willen bevechten van de buitenwereld en driften als egoïsme, botheid en veroordeling. Dit mondt uit in agressie, overheersing, en dictatuur. Het doorslaan van het actie- en resultaatgerichte uit zich in het overal een stempel op willen drukken, machtsvertoon en territoriumdrift. Het gezonde competitieve heeft, wanneer het doorslaat, de neiging tot agressiviteit, wedijveren en oorlogszucht. Wanneer status en krachtmeting doorschieten, mondt het uit in verslavingen aan succes, macht over anderen en veroveringszucht. Het onderscheidend vermogen en het zoeken naar waarheid, heeft als schaduwzijde het discrimineren, uitsluiten en tegenstellingen creëren en werkt starheid in de hand.

Schaduwkanten van Yin

Voor het vrouwelijke geldt hetzelfde, haar Yin kwaliteiten kunnen doorslaan op een destructieve wijze. De vrouwelijke waarde van het voedende en het verzorgende kan doorslaan op een wijze waarin de vrouw zichzelf vergeet en zichzelf te kort doet. Dit leidt tot onzekerheid, afhankelijkheid, angst voor afwijzing en een gebrek aan eigenwaarde. Het geduldige, verwachtende en het vol vertrouwen-zijn, kan doorslaan in een initiatiefloos afwachten en passiviteit. Het ontvangende, koesterende heeft de schaduwkant van het zichzelf wegcijferen voor een ander, voor het gezin, de gemeenschap of voor iets groters. Het accepterende wordt dan apathisch en levenloos.
De verbindende, relatiegerichte vrouwelijke kant kan doorschieten in het willen samensmelten met geliefden, of verstikkende of symbiotische relaties waarin zij de ander en zichzelf afhankelijk maakt.

Beide energieën hebben dus onmisbare kwaliteiten, maar hebben ook hun eigen schaduwen wanneer ze doorschieten. Het zijn bijna stereotype persona’s die we kunnen categoriseren naar aanleiding van deze kwaliteiten en hun keerzijde. Iets waarvan gretig gebruik wordt gemaakt in films, soaps en literatuur.

Historische oorzaken van de disbalans

In onze westerse samenlevingen zitten zeer krachtige mannelijke eigenschappen, maar ze mist haar balans. Ze mist het evenwicht tussen Yin en Yang.
Vanuit historisch perspectief op sociaal-economische verhoudingen is deze disbalans goed te verklaren. Door een langdurige primaire focus vanuit het mannelijke initiatief, in de opbouw van onze wereld, is de mannelijke energie te groot geworden en doorgeslagen in zijn schaduw. Het Yang-georiënteerde individualisme, jezelf neerzetten en in de wereld profileren, heeft een enorm hoge waardering gekregen in onze maatschappij.

Door middel van carrière of ondernemingen proberen we een hoge status te behalen. Competitie en wedijver zijn in vele aspecten van ons leven doordrongen. En het recht van de sterkste, slimste, mooiste, snelste of meest creatieve zegeviert in onze leefstijl. We zijn het leven gaan zien als een wedstrijd. Een wedloop met elkaar waarin we pogen bij een voorhoede te blijven. Dat weerspiegelt zich in een samenleving van nu waarin het draait om snelheid, effectiviteit. Om resultaatgerichtheid, logische analyses, (technologische) overheersing en het exploiteren van de natuur en mensen. En aan deze manier van leven zit, zo als we allen beginnen te beseffen, een eind.

De degradatie van Yin

De huidige inrichting van onze maatschappelijke instanties en structuren staat haaks op de vrouwelijke Yin-waarden. Yin-waarden in de maatschappij uiten zich in het geweldloze, het instandhoudende en de gemeenschapszin. Het gaat over het includeren van verschillen, het gaat over wederkerigheid en verbindingen binnen het leven als geheel organisme. Deze vrouwelijke waarden worden niet enkel door vrouwen geleefd. Het zijn simpelweg waarden die zowel mannen als vrouwen in potentie in zich dragen.

Jacht op het Vrouwelijke

Echter, eeuw na eeuw, generatie na generatie, werden in de loop van duizenden jaren deze vrouwelijke waarden en energieën weggedrukt, ondergeschikt gemaakt en zelfs bespot. Zowel in mannen als in vrouwen.
En met de opkomst van kerken werden zij geheel verbannen. De verpersoonlijking van deze energie -krachtige, intuïtieve en gevoelige vrouwen- vormden een bedreiging voor de religieuze autoriteiten. Een lange periode werd zelfs jacht gemaakt op vrouwen die uiting gaven aan sterke Yin kwaliteiten, bekend als de ‘Heksenjacht’. Tussen circa 1480 en circa 1700 werden naar schatting 40.000 tot 100.000 vrouwen vermoord. Vermoord vanwege hun heksachtige eigenschappen. Vanwege hun vrouwelijkheid dus.

Recentelijke ontwikkelingen

Op sommige plaatsen duurde deze jacht op vrouwen tot in de late 18e eeuw. Maar ook daarna bleef de vrouw -het symbool voor het vrouwelijke- achtergesteld en weggestopt. In de 18e, 19e en deel van de 20e eeuw werd het vrouwen enorm lastig gemaakt hun authenticiteit te leven of om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Vrouwen mochten zich niet mengen of meebeslissen in het publieke domein. Het werd van hen verwacht om het huishouden te doen, kinderen te baren en hun gezin te verzorgen. Zij dienden als faciliterend aan de man. Daarnaast was de vrouw het lustobject, waar de man zijn potentie op kon loslaten. Nogmaals, het gaat niet over een schuldvraag, maar over perspectief op oorzaak en gevolg.
Want door deze historische ontwikkelingen verloren vrouwen in de loop van eeuwen de verbinding met hun oorspronkelijke Yin waarden. En zo de verbinding met hun zo innerlijke kracht, zelfvertrouwen en macht.

Het tij keert voor vrouwen

Heel langzaam werden vrouwen serieuzer genomen en kregen meer rechten. Moeizaam werd toegegeven, maar in 1922 mocht dan toch de eerste vrouw meestemmen over de wereld waarin ze leefde.
Het lijkt allemaal zo lang geleden, maar op al die eeuwen – sinds 5000 jaar voor onze jaartelling werd het vrouwelijke langzaam maar zeker verdreven uit de maatschappij- is een krappe honderd jaar natuurlijk een schijntje.

Het tij lijkt te zijn gekeerd, door onze oma’s en moeders kregen vrouwen gelijke rechten in deze wereld. Maar gelijke rechten betekent nog geen gelijkwaardigheid. Want hoe gelijkwaardig is het eigenlijk dat vrouwen op dit moment voor het zelfde werk nog steeds minder betaald krijgen dan mannen?

Kan Yin wel echt Yin zijn in een Yang wereld?

Maar veel belangrijker nog, willen vrouwen dit werk wel? Werk waarin ze zichzelf moeten profileren en bewijzen? Past die opwaartse carrièreladder wel bij vrouwen? Of zijn vrouwen met ‘deze manier’ van werken opgezadeld omdat het werk wat ze eigenlijk kwamen doen, hen duizenden jaren geleden is afgenomen? Hoe vervullend is het om mee te mogen doen in een wereld waarin je tijdens het ontwerpen en opbouwen niets te zeggen had? Hoe thuis kun je je voelen in een wereld die niet ingericht is met inachtneming van de vrouwelijke natuur?

Herinneren en herontwerpen van Yin

Ik zie, hoor en merk dat dit voor veel vrouwen een behoorlijke struggle kan zijn. Een zoektocht waarbij we vaak niet eens weten dat we iets zijn vergeten. Laat staan dat we weten waarnaar we op zoek zijn. Er is naar mijn idee veel meer bewustwording nodig omtrent dit onderwerp. Inzicht en begrip van de invloed, gevolgen en de nabije eindigheid van onze door Yang gedomineerde leefwijze. En vervolgens initiatief tot het herontdekken en herontwerpen van Yin-waarden in onze gehele maatschappij. En in onszelf, mannen en vrouwen.

Grootse bewustzijnstransformatie

Dit vergt een grootse transformatie van onze levenshouding en leefwijze. Van de inrichting van onze wereld. En net als iedere grootse transformatie, begint deze bij persoonlijke bewustzijnstransformatie. Daar zijn we allen individueel onderdeel van op dit moment. Daar dragen we ieder voor zich aan bij. Door middel van het leven dat jij nu leeft, door er te zijn; bewust te Zijn. Door het verruimen, verbreden en soms ook focussen van ons bewustzijn kunnen we deze transformatie manifest maken.
Maar allereerst is het noodzakelijk ons eerst bewust te worden van de disbalans tussen Yin en Yang. Te doorzien hoe Yang onze maatschappelijke structuren domineert en hoe het daarmee doorslaat in zijn schaduw.

Op zoek naar vrouwelijke kwaliteiten

Wij allen, zowel man als vrouw, kunnen bijdragen in meer balans tussen Yin en Yang. Door je bewust te worden van hun eigen rollen, mechanismen en automatismen. Maar vooral door op zoek te gaan naar de vrouwelijke kwaliteiten en waarden in jezelf in je werk, gezin. De rollen in je alledaagse leven.

In het volgend artikel zal ik ingaan op wat er gebeurt als vrouwen zich in een ‘mannelijk kostuum’ hijsen. Wat het gevolg is van het ontkennen van je vrouwelijk aard en hoe je dit bij jezelf kunt herkennen. Maar ook hoe vrouwen hun vergeten rol, wijsheid en waarde weer kunnen herinneren. En hoe vrouwelijkheid her-ontworpen kan worden anno 2018. 

Jentien Keijzer

Jentien Keijzer

Jentien Keijzer werkt als zelfstandig psychologe vanuit haar praktijk Kernzaak in Amsterdam. Ze helpt mensen om meer inzicht te krijgen in zichzelf en in hun leven. In haar begeleiding combineert zij leringen uit oude esoterische wijsheidstradities met nieuw wetenschappelijke inzichten vanuit bio- en neuropsychologie en kwantumfysica.
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
5 zinnen die waardevoller zijn dan “ik hou van jou”
De Wet van Aantrekking: pas op voor magisch denken
Sta aan mijn graf zonder verdriet
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan
Overkomt het leven je of creëer je het zelf?
Ontdek de magie van draken
Aards lijden: mag je boos zijn op het universum?